تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - خوان سوم
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
شب از نیمه گذشت.كه در تاریكی ناگهان اژدهایی پدیدار شد.ولی خود را از دید آنها پنهان كرد.رخش حضور او را حس كرد رستم را از خواب بیدار كرد ولی رستم چیزی در آن نزدیكی ندید و دوباره به خواب فرو رفت ولی رخش مهربان بیدار و هوشیار بود.اژدها حمله كرد و رخش رستم را از خواب بیدار كرد و رستم از میان تاریكی اژدهایی را دید و رستم و رخش با اژدها به نبرد برخواستند و پس از زمانی درگیری اژدها از پای درآمد.