تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - داریوش شاه می گوید3
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس

اهورامزدا چون این سرزمین را آشفته دید، آنرا به من ارزانی داشت. مرا شاه کرد. من شاه هستم. به خواست اهورامزدا، من این سرزمین را در خود نشاندم. آنچه من گفتم، همان گونه که خواست من بود، آنگونه کردند. اگر میخواهی بدانی که چند (وکدام) بود کشورهایی که داریوش شاه داشت، پیکرها را ببین که تخت را میبرند. آنگاه پی خواهی برد. آنگاه برایت روشن میشود که نیزه پارسی دور رفته است. آنگاه در خواهی یافت که مرد پارسی خیلی دور از پارس، جنگ کرده است (و پیروز شده است)


داریوش شاه میگوید: آنچه شد، همه را به خواست اهورامزدا کردم. اهورامزدا مرا یاری کرد تا هنگامی که کار را کردم. اهورامزدا من و خاندان شاهی ام را و این کشور را از زیان دور بدارد.


این را من از اهورامزدا میخواهم. اهورامزدا این را به من بدهد.


ای مرد! فرمان اهورامزدا به دیدت ناپسند نیاید.


راه راست را ترک نکن! شورش نکن