تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - فرماندهان و سرداران بزرگ ایران زمین (اشکانی، ساسانی)
تاریخ : پنجشنبه 4 اسفند 1390 | 11:55 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس

- تیردادیکم : برای آزاد کردن ایران از دست سلوکیان نبردهای بسیاری با سلوکوس دوم داشت

- اردوان یکم : جنگهای بسیاری با سلوکیان داشت او آمارد همدان ماد و نواحی زاگرس را گرفت

- سورنا: سپهسالار بزرگ ارتش ارد پادشاه اشکانی که در نبرد حران فرمانده سواره نظام سبک اسلحه و سنگین اسلحه بود در این جنگ سورنا با دلاوری بسیار کراسوس را شکست داد

- پاکر: پسر ارد ، شاهزاده ایران و از سرداران بزرگ جنگ حران در زمان اشکانیان

- شاپور: شاپور یکم فرزند اردشیر شاهزاده ایران، از سرداران سپاه ساسانی در جنگ علیه حاکم بحرین

- مهرنرسی: فرمانده سپاه بهرام گور در جنگ ایران و روم

- زرمهر: فرمانده سپاه ایران زمان بلاش ساسانی در جنگ با هیاطله

- سیاوش: فرمانده سپاه قباد ساسانی در جنگ با روم که به مقام ارتشتاران سالار رسید

- پیروز: سپهسالار ایران در جنگ نصیبین بین ایران و روم زمان قباد ساسانی

- پی تی یاکس: فرمانده سپاه ایران در جنگ نصیبین

- بارسمان: فرمانده سپاه ایران در جنگ نصیبین

- آزارس: فرمانده سپاه ایران در جنگ با روم

- وهرز: فرمانده سپاه ایران در جنگ با اعراب زمان انوشیروان ساسانی

- بهرام چوبین: فرمانده سواره نظام ایران زمان انوشیروان و سپهسالار سپاه هرمزد چهارم در جنگ با ترکان

- یلان سینه: فرمانده ایران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساسانی

- ایزد گشنسب: فرمانده ایران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساسانی

- نرده گشنسب: فرمانده ایران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساسانی

- دینوری: فرمانده سپاه ایران زمان خسرو پرویز

- شاهین بهمن زادگان: فرمانده سپاه ایران زمان خسرو پرویز که دژ نظامی بیزانس را تصرف کرد

- شهربراز: فرمانده سپاه ایران زمان خسرو پرویز فاتح انطاکیه دمشق و اورشلیم و مصر

- گشنسب اسپاذ: فرمانده سپاه ایران در جنگ با سپاه روم

- رستم فرخزاد: فرمانده سپاه ایران در جنگ های سلاسل و جسر

- هرمزان: سپهسالار سپاه ایران در جنگ نهاوند با اعراب زمان ساسانیان

- مردانشاه ابروند: فرمانده سپاه ایران در جنگ با اعراب

- پیروزان: سردار ایران در جنگ با اعراب زمان ساسانیان

- موتا: فرمانده سپاه ایران اواخر زمان ساسانیان

- اسفندیار: برادر رستم فرخزاد و از فرماندهان زمان ساسانی

- فرخان زیبندی: سردار ایران در ری زمان ساسانیان