تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - اندرز های زرتشت به پسرش
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390 | 09:05 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس
آنچه را گذشته است فراموش کن وبه انچه نرسیده است رنج واندوه مبر


هر چه شنوی به عجله وبیهوده مگوی


قبل جواب دادن تفکر کن

هیچکس را تمسخر مکن


نه به راست ونه به دروغ هرگز قسم مخور

خود برای خود زن انتخاب کن


به ضرر و دشمنی کسی راضی مشوتا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی


از هر کس وهر چیز مطمئن مباش


فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی


بیگناه باش تا بیم نداشته باشی


سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

با مردم یگانه باش تا محرم ومشهور شوی


راستگو باش تا استقامت داشته باشی


متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی


دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی


معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی


دوستدار دین باش تا پاک وراست گردی


مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی


سخی وجوانمرد باش تا اسمانی باشی

روح خود را به خشم وکین الوده مساز


در هر کار وگفتار تواضع وادب را فراموش مکن


هرگز ترشرو و بد خو مباش


در انجمن نزد مرد نادان منشین که ترا نادان ندانند


اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده


دورو وسخن چین مباش


در انجمن نزدیک دروغگو منشین


چالاک باش تا هوشیار باشی

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی


اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا ترا نگزد ونمیری


با هیچکس وهیچ ایینی پیمان شکنی مکن که به تو اسیب نرسد


مغرور وخود پسند مباش زیرا انسان چون مشک پر باد است واگر باد ان خالی شود چیزی باقی نمی ماند